תקנון + תנאי שימוש + מדיניות פרטיות

השימוש באתר האינטרנט של "פוד לבריוט", כמו גם קבלת שירותיה, כפופים לקריאתו
ולהסכמתו של כל גולש ו/או רוכש לתנאי תקנון זה. פוד לבריוט מזמינה אתכם לקרוא בעיון תנאי
תקנון זה ולפנות אלינו בכל שאלה או הבהרה אשר תעלה בקשר עם האמור בתקנון.
השימוש באתר:
השימוש באתר, מותנה בקבלת כל התנאים הרשומים בתקנון זה. שימוש באתר, פירושו
הסכמה לתנאים המפורטים להלן.
לא תהיה למשתמש כל זכות לטענה כלפי פוד לבריוט.
התוכן הרשום והמידע המופיע באתר הוא אינפורמטיבי בלבד ונרשם בהתאם למיטב הידע
שהיה בידי כותביו אך אינו מהווה המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהו.
על המשתמש חלה חובה לבדוק את הנכונות ואת החוקיות של הדברים הרשומים באתר
לפני שינקוט בצעד כלשהו בעקבות מידע שקרא באתר.
המשתמש באתר מודע, כי השימוש באתר ורכישה של מוצרים באתר מוגבל למשתמשים
הרשאים לבצע פעולות בעלות מחויבות משפטית. קטינים או אחרים שאינם רשאים לקבל
מחויבות, לא יוכלו לרכוש באתר ללא אישור אפוטרופוס. במידה וגולשים כאלה יבצעו פעולות
מחייבות, יחשבו כאילו קיבלו אישור מהאפוטרופוס שלהם לביצוע הפעולה.
המשתמש מודע לכך שפעולת האתר עלולה להשתבש או לחדול עקב תקלות וכן כי לפוד לבריוט
הזכות לסגור את האתר או לשנותו ללא צורך להודיע לך על כך מראש.
פוד לבריוט תעשה כמיטב יכולתה כי התכנים באתר לא יכילו וירוסים או רכיבי תוכנה מזיקים אך
לא תהיה אחראית לנזקים או עגמת נפש שיגרמו למשתמשים עקב חדירה של מזיקים
שכאלה למחשביה או עקב הסתמכות על המידע המופיע באתר.
פוד לבריוט לא מתחייבת כי קישורים הנמצאים באתר יהיו תקינים או יובילו בהכרח לאתר אמין.
פוד לבריוט לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש עקב שימוש באתר או בקישור שהופיע
באתר, לרבות כל נזק שייגרם משירותיה של פוד לבריוט, שמקום אינו ברשלנות או מחדל של
פוד לבריוט
פוד לבריוט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי האתר מבלי לקבל את הסכמת
המשתמשים, גרסת התקנון התקפה היא זו המופיעה באתר בזמן אמת.
הגבלת אחריות פוד לבריוט המידע והתכנים באתר, כמו גם המוצרים המוצעים באתר אינם מהווים המלצות למתן טיפול
דיאטטי ו/או רפואי זה או אחר, ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או עצה רפואית ו/או
חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.
התכנים המופיעים באתר נועדו להרחיב את הידע האישי של המשתמשים ולשמש כסיוע.
לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב ולכן יש
להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים ו/או מחקרים ו/או
מאמרים ו/או מדריכים ו/או עצות ו/או מידע אחר שמופיעים באתר.
בטרם תבצעו רכישה באתר, יש להיוועץ עם רופא מומחה, על מנת לוודא כי המוצרים שהנכם
מעוניינים לרכוש אכן מתאימים למצבכם הבריאותי ואינם עלולים להזיק חלילה לבריאותכם.
כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו והמידע שבו וכן כל רכישה באתר, יעשו אפוא על
אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים באתר ופוד לבריוט לא תשא בכל אחריות על כך.
למען הסר ספק יובהר, כי פוד לבריוט לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש באתר או
לרוכש המוצרים באתר, וזאת גם אם הוא מסר לפוד לבריוט מידע הנוגע למצב בריאותו. על
המשתמש עצמו חלה החובה לוודא כי המוצרים הנרכשים על ידו אינם עלולים להזיק לו, ופוד לבריוט
ממליצה לכל לקוחותיה לקבל ייעוץ רפואי בטרם ירכשו את מוצרי פוד לבריוט.
למען הסר ספק יובהר, כי פוד לבריוט אינה מתחייבת לתוצאות המפורטות באתר (של שימוש
במוצריה). תוצאות אלו תלויות בגורמים הקשורים בבריאותו של המשתמש, באורחות חייו
ובמאפייניו השונים ולכן פוד לבריוט אינה יכולה להתחייב כי התוצאות המפורטות באתר אכן
יתממשו, ואם כן – באיזה היקף.
אנא זכור, כל הצעה ו/או מוצר ו/או מחקר ו/או מדריך ו/או מאמר ו/או מידע ו/או פרסום
אחר המופיע באתר- אין לראות בו הוראות לטיפול עצמי ו/או אבחון ו/או התוויה רפואית ו/או
המלצה לטיפול או לנטילת חומר זה או אחר.
כל ייעוץ וטיפול חייב להינתן בידי רופא ותחת פיקוחו.
פוד לבריוט ו/או יוצרי האתר ו/או חברי צוות האתר ו/או עובדי האתר לא ישאו באחריות כלשהי
לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע  ו/או בשירותים באתר ועל המשתמש
באתר, תחול האחריות המלאה והבלעדית בגין פעולותיו ותוצאותיהן.
מובהר כי השימוש באתר ו/או תכניו אינם ניתנים להתאמה לצרכיו האישים של כל משתמש
ומשתמש. השימוש באתר ותכניו מוצגים באתר וניתנים לשימוש, כפי שהם (AS IS) בהתאם
להחלטת פוד לבריוט, ולמשתמש באתר, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פוד לבריוט
ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות ו/או טיב התוכן ו/או התגובות שיעוררהפרסום באתר ובמכשירי הקצה, וברור למשתמש כי האחריות  בגין שימוש באתר ו/או
בתכניו- חלה עליו באופן בלעדי.
פוד לבריוט לא תשא בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר קצה בו הוא מופיע,
מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי
נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה למשתמש,
לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן ו/או הסתמכות על התוכן.
השימוש באתר ובתכניו הנו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את פוד לבריוט
מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו  ו/או לצד
שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או  כתוצאה מהשימוש במוצרים המוצעים באתר
ו/או במידע או תוכן כלשהו המופיע באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע או תוכן כלשהו
באתר.
פוד לבריוט לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או
צד שלישי כלשהו בקשר לכל מעשה ו/או מחדל שאינו נגרם כתוצאה ישירה מהתנהלותה.
פוד לבריוט אינה אחראית לאבטחה, לאמינות, לדייקנות, ולביצוע שירותי החיפוש באתר. כמו כן
פוד לבריוט אינה אחראית על שום מידע  ו/או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינה
אחראית לשירותים ו/או מוצרים המתקבלים ו/או מוצגים דרך כל קישור המסופק ע"י האתר.
פוד לבריוט אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות
והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי פוד לבריוט, נזקים, קלקולים, תקלות,
כשלים בחומרה ו/או  בתוכנה  ו/או בקווי התקשורת אצל פוד לבריוט או מי מספקיה או ייפגע מכל
סיבה אחרת, ופוד לבריוט לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיו"ב, שייגרם
למשתמש האתר או לרכושו עקב כך.
מובהר כי פוד לבריוט רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו,
מבנהו, מראהו, זמינותו והשירותים המוצעים וזאת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה
הבלעדי, ולמשתמשי האתר, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  כלפי פוד לבריוט בקשר
לסגירת האתר ו/או לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
המשתמש מתחייב לשפות את פוד לבריוט, את עובדיה, את מנהליה, את בעלי מניותיה או מי
מטעמם בגין כל  נזק  ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי
שימוש אלה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
הקניין הרוחני:
לפוד לבריוט קניין הרוחני על כל תכני האתר ועיצובו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים.
אין להעתיק או להעביר לצד שלישי חלק כלשהו מתכני האתר ללא הסכמה מפורשת בכתב
של פוד לבריוט.שמה של פוד לבריוט, שם המתחם של האתר וסימני המסחר שלה, הם מקניינה הרוחני.
הנתונים שימסרו בעת רכישה, יישמרו במאגר הנתונים של פוד לבריוט. על פי חוק, אתה לא
מחויב למסור את המידע, אך בלי למוסרו לא תוכל לרכוש באתר.
עם רישומך במאגר המידע של פוד לבריוט, תהיה פוד לבריוט רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני
ומסרון ובו מידע בדבר שירותיה. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני שלך ולטלפון
שלך. תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת הדואר האלקטרוני והמסרון, באמצעות
פניה בדוא"ל או במסרון לפוד לבריוט
ביטול עסקאות והחלפת מוצרים:
זיכוי ו/או החלפה יינתנו אך ורק למנות שנתקבלו אצל הלקוח במצב מקולקל. בכל מקרה לא
ניתן יהיה להחזיר מנות אוכל שנרכשו וסופקו ללקוח.
הלקוח מחויב ליצור קשר עם פוד לבריוט מיד עם קבלת המשלוח עם מנה מקולקלת. אנו נעשה
את מירב המאמצים להחליף את המנה בזמן סביר. אם לא ניתן להחליף את המנה, הלקוח
יזוכה בעלות המנה המקולקלת.
רכישת מוצרים באתר
יש לבצע הזמנה באתר לפחות 96 שעות לפני המועד הרצוי למשלוח.
בעת ההזמנה דרך האתר תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם,
כתובת ודרכי ההתקשרות אתכם ועוד) ואת פרטי כרטיס האשראי (במידה והחלטתם לא
לשלם במזומן). לא ניתן יהיה לבצע את ההזמנה ללא מסירת פרטים אלו. עליכם לספק
פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.
לאחר קבלת ההזמנה האוכל יגיע אליכם באמצעות שליח, בטווח של עד 5 מהמועד
המצוין בהזמנה (אלא אם ביקשתם איסוף עצמי)
שינויים וביטולים
שינויים בהזמנה ניתן לבצע עד 76 שעות לפני המועד שנקבע למשלוח. מדיניות ביטול
העסקה כפופה לחוק הגנת הצרכן.
דמי משלוח
לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. דמי המשלוח בהם תחויבו יוצגו בפניכם בעת האישור
הסופי של פרטי ההזמנהבישול אישיבמידה והלקוח מזמין הכנת מנות לפי תכנית הארוחות שלו, דרישותיו, מחויב הלקוח לספק חישוב המנות, דף טכני להכנת מנות כאמור, משימה טכנית להכנת מנות כאמור. הלקוח מחויב לתאם ולאשר את רשימת המנות הניתנות להכנה אישית. במקרה זה, החברה לא תישא באחריות למראה, לטעם, לאיכות וכדומה בעת הכנת מנות לפי בקשת הלקוח להכנה פרטנית של מנות כאמור. עדכון מחירים
פוד לבריוט זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא
צורך בהודעה מוקדמת.
בתפריט מוצעים למכירה עשרות מוצרים. לצד כל מוצר מוצג באתר מחירו המעודכן בעת
ביקורכם באתר. מחיר זה תקף להזמנה הספציפית ופוד לבריוט אינה מחויבת למחיר זהה של כל
מוצר בהזמנה הבאה.
אמצעי התשלום
אתר האינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי
אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים
ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם.
בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר
תוקף.
מדיניות הגנת הפרטיות באתר
פוד לבריוט מכבדת את פרטיותו של כל אדם משתמש או מבקר באתר (להלן – "המשתמש").
מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שפוד לבריוט תהא רשאית לאסוף או
למסור ו/או לחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה. מדיניות הפרטיות אף תורה
ותנחה את המשתמש כיצד לנהוג במידה שברצונו כי פרטיו האישיים לא ייאספו או יחשפו
ו/או ימסרו לאחרים כאשר הוא משתמש או מבקר באתר.
פוד לבריוט רשאית, בכל עת, לשנות את מדיניות הפרטיות על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי
זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.
ניהול המידע
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע, כדוגמת
שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הזמנות שברצונך
לבצע ועוד, והכל על מנת לקבל את השירותים שמציע האתר ומידע נוסף.
פוד לבריוט רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר
טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, הזמנות קודמות והזמנות עתידיות וכיו"ב) (להלן – "מידע
אישי" או "פרטים אישיים") אשר יגיעו לידיעת פוד לבריוט במסגרת השימוש באתר ושהועברו על
ידי המשתמשים, על פי בחירתם החופשית. פוד לבריוט מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע
כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.פוד לבריוט לא תעביר את המידע האישי של המשתמשים לצדדים שלישיים, למעט והמידע יהיה
נחוץ למטרות תפעוליות כגון ביצוע המשלוח. (פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות לא
יועברו).
אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, עליו להודיע על כך לפוד לבריוט באמצעות
מייל ל: goodfooddiet@gmail.com
במקרה ועל פוד לבריוט יוטל צו שיפוטי המורה לה לאסוף או למסור ו/או לחשוף את פרטיו
האישיים של משתמש באתר, לא תהיה לפוד לבריוט כל חבות ו/או אחריות כלפי אותו משתמש
או מי מטעמו.
מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי
במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (למשל, שלא באמצעות רישום) של מידע טכני
מסוים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שהמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר.
דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב
שהמשתמש באתר עושה בה שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש
מקושר לאתר.
מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של משתמש - Cookies
האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעול השוטף והתקין, כדי להתאים את האתר
להעדפותיך האישיות, לאפשר קבלת שירותים שונים ונתונים סטטיסטיים ולצרכי אבטחת
מידע. כאשר משתמש מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי
אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת "Cookie" שהוא
קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני הרלוונטי, אשר משמש
בעיקר לסיוע למשתמש בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים
ניתן למחוק את ה Cookies - מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני הרלוונטי, לחסום את ה
Cookies -או לקבל התרעה לפני אחסונן. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין
בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.
אתרי צד שלישי
האתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת פוד לבריוט. מדיניות
הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או התקנון אינם חלים באתרים אלו ופוד לבריוט אינה אחראית
למדיניות הפרטיות הנהוגה באותם אתרים. פוד לבריוט אינה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או
לתנאי השימוש הנהוגים באתרים אלו.
ברירת דין ומקום שיפוטעל מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין
הנוגע לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב – יפו.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם
לנשיםהסכמת הלקוח.
הלקוח מסכים עם הפרמטרים של תוכנית ההסעדה שבחר ו / או הזמין ו / או שילם עבורם. הלקוח מאשר את העובדה שלמד את כל המידע על תוכנית המזון שנבחר על ידו ואין לו תלונות על איכות ו / או הרכב המוצרים ו / או המנות, הלקוח מסכים עם מנת האוכלחישוב מספר הקלוריות ליום מתבצע על פי נוסחת האריס-בנדיקט, התוצאה היא בעלת אופי המלצה, ההחלטה הסופית מתקבלת רק על ידי הלקוח. החברה לא לוקחת אחריות על כמות הקלוריות שנבחרה מצד הלקוחביטול ו / או ביטול ההזמנה באופן חד צדדי על ידי הלקוח.
בעת ביטול או ביטול הזמנה שבוצעה ו / או בתשלום עם תשלום הסכום המלא/ או תשלום חלקי בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה ללקוח, הלקוח מאשר את העובדה כי אין לו טענות כלפי הקבלן ו / או צדדים שלישיים הפועלים מטעם הקבלן. הלקוח נושא באחריות משפטית, כלכלית ו / או אחרת במלואו אם הוא מפר נורמות אתיות בכל דרך ו / או בגין גרימת נזק מוניטין כלשהו לביצוע ו / אם אם יכפיש את השם ו / או יפיץ שם לשון הרע ו / או את המוניטין של המבצע ו / או צדדים שלישיים הפועלים מטעם המבצעהלקוח מחליט באופן עצמאי לבטל את ההזמנה בנפשו ובזיכרונו הפיכח, איש אינו מפעיל עליו לחץ והוא מסכים לחלוטין עם תנאי החזר כספי הקבלן, כמו גם שותפיו של הקבלן המספקים שירותי עיבוד תשלומים ל isracard-global.com​הקבלן אינו נושא באחריות כלשהי מבחינת העדפות הטעם ו / או תכונות בלוטות הטעם של הלקוח. הקבלן אינו אחראי אם הלקוח אינו אוהב את המזון ו / או המרכיבים מהם מכינים את האוכל לקריטריונים ונסיבות כלשהםכל תוכניות ההסעדה וכל המידע על משאב זה מיועדות למטרות פרסום ומידע ואינן יכולות לשמש כל דבר אחר במקרה של מחלוקות ותביעות מצד הלקוח. הלקוח מסכים כי המידע הנמסר על משאב זה הינו אמצעי פרסום בלבד ו / או רק מייעץ באופיו. תוכניות תזונה אינן מרשמים רפואיים, אינן יכולות להחליף תרופות ותרופות אחרות, וההחלטה שלא ליטול תרופות שנקבעו על ידי רופאים יחד עם תוכניות תזונה מתקבלת על ידי הלקוח באופן עצמאי. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לבריאות הלקוח, לרבות מי שמקבל או אינו מקבל תכשירים רפואיים כלשהםתנאי סיום החוזה
ללקוח הזכות לסיים את ההתקשרות באופן חד צדדי ביוזמת הלקוח.ניתן לסיים את ההתקשרות לא יאוחר משבועיים לפני מועד המשלוח הבא אם מוזמנת משלוח של 4 שבועות.
ניתן לסיים את ההתקשרות לא יאוחר משבוע מראש אם הוזמן משלוח למשך שבועיים או 3 שבועות.
אם הוזמן משלוח מזון למשך שבוע, יתרת הכספים שלא נוצלו עם סיום החוזה יכולה להיעצר על ידי החברה במלואה.ללקוח יש זכות לסיים את ההתקשרות במקרים הבאים:אם החברה לא תעמוד שוב ושוב בהתחייבויותיה לספק מזון מבושל ולמסור אותו לכתובת שצוינה על ידי הלקוח;במקרה של הפסקת ההתקשרות ביוזמת הלקוח, החברה מתחייבת להשיב ללקוח את הסכום ששולם בהתאם לתנאי הסכם זה בניכוי עלות המזון שכבר נמסר ללקוח וכן עלויות שהתהוו.להפסקה חד צדדית של ההתקשרות על ידי הלקוח, על הלקוח לספק סיבות טובות ולספק ראיות להפרות של תנאי הסכם זה, כללי ותנאי האספקה ​​ושאר השירותים הניתנים על ידי החברה ללקוח.